Παρουσίαση του αναβαθμισμένου Βιολογικού Καθαρισμού στην Καλαμάτα

από kalamata.gr

12_monada_paxynsis_ilyos_3Μεγάλο και με πολλές παραμέτρους είναι το όφελος από την ολοκλήρωση του έργου αναβάθμισης και επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού Καλαμάτας. Οι εργασίες έχουν περατωθεί και απομένει μόνο η δενδροφύτευση, η δε αναβαθμισμένη και με μεγαλύτερες δυνατότητες εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Καλαμάτας βρίσκεται σε εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία από την 1η Απριλίου 2015.

Τα οφέλη από το έργο αυτό είναι κυρίως περιβαλλοντικά, αλλά και λειτουργικά – ενεργειακά.
Με τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, έχει επιτευχθεί:
• αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας στους 120.000 ισοδύναμους κατοίκους,
• σταθεροποίηση της παραγόμενης ιλύος, άρα μείωση ποσοτήτων, οσμών και ευκολότερη διαχείρισή της,
• εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας των εκβαλλομένων υδάτων στον τελικό αποδέκτη, καθώς είναι σχεδόν μηδενικό το υπολειμματικό χλώριο που εκχέεται στο Μεσσηνιακό Κόλπο, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται ολοκληρωτική απομάκρυνση του μικροβιακού φορτίου
• σημαντική μείωση των οσμών λόγω της εγκατάστασης μονάδων απόσμησης σε πολλά στάδια της επεξεργασίας και
• μείωση του τελικού λειτουργικού κόστους εξαιτίας της βελτίωσης των αυτοματισμών και της αντικατάστασης μεγάλου μέρους του μηχανολογικού εξοπλισμού με σύγχρονο, υψηλών αποδόσεων και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
Είναι προφανή τα οφέλη για το φυσικό περιβάλλον στην ξηρά και τη θάλασσα, για τους θαλάσσιους οργανισμούς, καθώς και για τον άνθρωπο. Σημειώνεται πως στο χώρο του βιολογικού καθαρισμού κατασκευάσθηκαν νέα κτήρια που στεγάζουν τον καινούργιο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, ενώ αναβαθμίσθηκαν άλλες υπομονάδες.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ / Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Το έργο έχει ενταχθεί, κατόπιν αιτήματος της ΔΕΥΑΚ για χρηματοδότηση, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» του ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με προϋπολογισμό 4.265.000 € πλέον ΦΠΑ. Η ΔΕΥΑΚ συμμετέχει – βάσει της συμβάσεως – με το ποσό των 413.518,64 €, το οποίο προέρχεται από ίδιους πόρους, για εργασίες που δεν είναι επιλέξιμες από το ΕΠ ΔΕΠΙΝ.
Η σύμβαση μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαμάτας και της αναδόχου εταιρείας «Μεσόγειος Α.Ε.». υπεγράφη στις 9.7.2013 και είναι ύψους 4.179.700 € πλέον Φ.Π.Α. Ο συμβατικός χρόνος κατασκευής του έργου ανερχόταν σε 12 μήνες, περίοδος που παρατάθηκε λόγω ειδικών συνθηκών. Το έργο είχε δημοπρατηθεί στις 19.11.2012 με το σύστημα μελέτη – κατασκευή, η δε οριστική μελέτη του ολοκληρώθηκε από τον ανάδοχο.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ

Οι νέες εγκαταστάσεις και οι παλιές, ορισμένες από τις οποίες ανακαινίσθηκαν ριζικά, ενώ όλες αναβαθμίσθηκαν, έχουν ως εξής:

Α) Νέα μονάδα, κοντά στην είσοδο του βιολογικού καθαρισμού, για την υποδοχή των βοθρολυμάτων. Το κτήριο υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων υποδέχεται λύματα από τα βυτιοφόρα. Διαθέτει χονδροεσχάρωση και λιθοπαγίδα, καθώς και υπόγεια δεξαμενή 450 κυβικών μέτρων, ώστε τα βοθρολύματα να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται με συγκεκριμένο ρυθμό στη μονάδα, για βέλτιστη επεξεργασία τους. Έχουν εγκατασταθεί, όπως και σε πολλές άλλες υπομονάδες, εγκατάστασης απόσμησης, με εξαιρετικό αποτέλεσμα

1_monada_ypodoxis_vothrolymaton_1

Μονάδα υποδοχής βοθρολυμάτων

Β) Αντλιοστάσιο εισόδου: πραγματοποιήθηκε επισκευή των ατερμόνων κοχλιών και αλλαγή των θυροφραγμάτων, καθώς και δομικές επισκευές στο κτήριο.
Στο κτήριο χονδροεσχάρωσης (βρίσκεται σε επαφή με το αντλιοστάσιο εισόδου), έγινε επισκευή, αντικατάσταση εσχαρών και θυροφραγμάτων και νέος αγωγός που το συνδέει με το κτήριο λεπτοεσχάρωσης. Κατασκευάσθηκε, επίσης, νέο κτήριο, όπου φιλοξενούνται οι πίνακες ισχύος της εγκατάστασης χονδροεσχάρωσης

3_xondroesxarosi_esoterika

Χονδροεσχάρωση εσωτερικά

Γ) Καινούργιο κτήριο λεπτοεσχάρωσης: πρόκειται για διαδικασία που προστίθεται στο σύστημα και συμβάλλει στην καλύτερη επεξεργασία των λυμάτων. Αποτελεί το δεύτερο στάδιο φιλτραρίσματος

5_leptoesxarosi_neo_ktirio

Λεπτοεσχάρωση νέο κτίριο

Δ) Δεξαμενή εξάμμωσης και απολίπανσης: δημιουργήθηκε νέα υπομονάδα, μεγαλύτερη από την προϋπάρχουσα. Το σύστημα που τοποθετήθηκε, αφαιρεί τις λιπαρές ουσίες και την άμμο που παρασύρουν τα λύματα, κάτι που δίδει μεγάλη διάρκεια ζωής στα μηχανήματα

7_dexameni_exammosis_apolipansis

Δεξαμενή εξάμμωσης απολύπανσης

Ε) Καινούργιο αντλιοστάσιο ενδιάμεσης ανύψωσης: τα λύματα ανυψώνονται και η περαιτέρω διαδρομή τους εκτελείται με τη βοήθεια της βαρύτητας

Στ) Δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης: συντηρήθηκαν και αναβαθμίσθηκαν

9_dexameni_protovathmias_kathizisis

Δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης

Ζ) Δεξαμενές αερισμού: εδώ ξεκινά η βασική βιολογική επεξεργασία, με σκοπό την εξουδετέρωση του βιολογικού φορτίου των λυμάτων

10_dexameni_aerismou_biologiki_epexergasia

Δεξαμενή αερισμού-βιολογική επεξεργασία.

Η) Δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης: συντηρήθηκαν και αναβαθμίσθηκαν

11_dexameni_defterovathmias_kathizisis

Δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης.

Θ) Νέο κτήριο πάχυνσης ιλύος, με καινούργιο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό: εδώ αναμειγνύεται ιλύς (λάσπη) προερχόμενη από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια επεξεργασία, ομογενοποιείται και πραγματοποιείται πάχυνση. Η λάσπη συγκεντρώνεται σε δεξαμενές και μεταφέρεται στη δεξαμενή αερόβιας σταθεροποίησης. Με τα συστήματα σε αυτό το κτήριο, μειώνεται στο ένα τέταρτο ο όγκος της λάσπης, η οποία τυγχάνει επεξεργασίας

12_monada_paxynsis_ilyos_4

Μονάδα πάχυνσης ιλύος

Ι) Αφυδάτωση ιλύος: εγκαταστάθηκε νέος φυγοκεντρητής, νέες μηχανολογικές εγκαταστάσεις με πάνελ ηλεκτρονικού ελέγχου, ενώ παρέμειναν οι παλιοί φυγοκεντρητές ως εφεδρικοί. Σο κτήριο πραγματοποιήθηκε εκ βάθρων ανακατασκευή.

13_monada_afydatosis

Μονάδα αφυδάτωσης.

ΙΑ) Αερόβια σταθεροποίηση ιλύος: ανεγέρθηκε κτήριο φυσητήρων, που διαθέτει αντλίες οι οποίες στέλνουν αέρα στη δεξαμενή αερόβιας σταθεροποίησης.

14_monada_aerovias_statheropoiisis_ilyos

Μονάδα αερόβιας σταθεροποίησης ιλύος.

Στη δεξαμενή αυτή εγκαταστάθηκε νέο σύστημα αερισμού, που περιλαμβάνει 1.764 διαχύτες ελαστικής μεμβράνης μεσαίας φυσαλίδας.

Φυσικά, αναβαθμίσθηκαν όλες οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

kainourgios_mixanologikos_exoplismos

Καινούριος μηχανολογικός εξοπλισμός.

Τέλος, εγκαταστάθηκε νέο σύστημα χλωρίωσης του επεξεργασμένου νερού, που η ΔΕΥΑΚ διοχετεύει στη θάλασσα, για την απολύμανσή του.

Διενεργείται, επίσης, αποχλωρίωση και η περίσσεια χλωρίου εξουδετερώνεται, ώστε να ακολουθήσει η διάθεση του επεξεργασμένου νερού στη θάλασσα.

monada_xloriosis_kai_apoxloriosis

Μονάδα χλωρίωσης και αποχλωρίωσης.

Στο βιολογικό καθαρισμό Καλαμάτας εγκαταστάθηκε, επίσης, νέο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, καθώς και δίκτυα βιομηχανικού νερού και ύδρευσης.
Ο εξοπλισμός ολοκληρώθηκε με την επέκταση της ηλεκτρικής εγκατάστασης, του συστήματος αυτοματισμού και την περιορισμένη συντήρηση των σιδηροκατασκευών λοιπών μονάδων, την οποία κάλυψε με ίδιους πόρους η ΔΕΥΑΚ.

15_ilektronikos_elegxos_egkatastaseon

Ηλεκτρονικός έλεγχος εγκαταστάσεων.

Σημειώνεται ότι όλη η λειτουργία της εγκατάστασης παρακολουθείται ηλεκτρονικά.

Shortlink : http://wp.me/p45KhX-53

Advertisements
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Επικοινωνία
Για απορίες ή συμμετοχή επικοινωνήστε με το e-mail μας viologikoskatharismosspata@gmail.com Ακολουθήστε μας στο twitter στο @viologikoskatha
Ετικέτες
Άννα Ραφτοπούλου Αγγελική Ραγκούση Αμαλία Τόκα Βαγγέλης Μπουρνούς Βασίλης Πιστικίδης Βλάχος Γαργαλιάνοι Γιάννης Σγουρός Γιώργος Γαβρίλης Γιώργος Γκινοσάτης Γιώργος Κουλοχέρης Γιώργος Μπέκας Δήμος Κορωπίου Δήμος Μαρκοπούλου Δήμος Παλλήνης Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου Δήμος Σπάτων-Αρτέμ Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος Δημήτρης Μάρκου. Δημήτρης Πνευματικάτος Δημήτρης Στάμου Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής ΕΣΠΑ ΕΥΔΑΠ Ευάγγελος Μαυρουδής Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ηράκλειο Θανάσης Μαργέτης ΚΕΛ Πλατύ Χωράφι Κομισιόν Κορωπί Κρήτη Κωνσταντίνος Βουγιουκλάκης Κώστας Λιανός Λακαθέλα Μαρία Ζήση Μαρία Λοϊζίδου Μαρκόπουλο Νίκος Κρόκος Πάτρα Πέτρος Πουλάκης Πέτρος Φιλίππου Παιανία Παλλήνη Περιφέρεια Αττικής Περιφερειάρχης Αττικής Πλατύ Χωράφι Ποθουλάκης Ραφήνα Ρόδος Σπάτα-Αρτέμιδα Σταύρος Κατραμάδος Σωτήρης Γιαννάτος Τριάντης Τυράκης ΥΠΕΚΑ ΧΥΤΑ Χρήστος Μάρκου Χρήστος Σερέτης Χρήστος Τσαντήλας Ψυττάλεια αποτελέσματα αστοχία βίντεο βιολογικός καθαρισμός δίκτυο αποχέτευσης δημοτικό συμβούλιο επιπτώσεις επιχειρήματα ευρωπαϊκή επιτροπή λιμάνι παρασκήνιο προβλήματα πρόστιμα συνέντευξη τύπου

Εισάγετε το e-mail σας για να λαμβάνεται ενημερώσεις από αυτό το blog.

Join 77 other followers

%d bloggers like this: